.

ඔබේ අදහස්, යෝජනා හා චෝදනා අප ඉතා අගය කරන්නෙමු.


 ලිපිනය - 
               සංස්කාරක
               තෙවන ඇස අධ්‍යන කවය
               වෛද්‍ය පීඨය
               රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය
               කරාපිටිය
               ගාල්ල

දු.ක. - රසික - 0778296277
          ප්‍රභාත් - 0711720669
          නිපුන - 0716924250

විද්‍යුත් ලිපිනය - 3rdeyecircle@gmail.com


විද්‍යුත් තැපෑලෙන් -